Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор

 

 

 

Лялько П.Я.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.06.2018

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 201
7 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24117037

4. Місцезнаходження

м. Київ , Шевченкiвський, 04053, мiсто Київ, вул. Артема, буд. 52-д

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 486-47-12 (044) 486-47-12

6. Електронна поштова адреса

infos@malva-systems.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.06.2018


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 81

 

18.06.2018


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.malva-systems.net/accounting-html/

в мережі Інтернет

18.06.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


33. Примітки


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ № 598311

3. Дата проведення державної реєстрації

16.07.1996

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

500000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.23 Виробництво офiсних машин i устатковання, крiм комп'ютерiв i периферiйного устатковання

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Виконавчий орган - директор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Києвi

2) МФО банку

380333

3) поточний рахунок

26000000022825

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Києвi

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26005014017058

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Дочiрнє пiдприємство "Iнститут педагогiчних iнформацiйних технологiй"

2) організаційно-правова форма

160

3) код за ЄДРПОУ

33350038

4) місцезнаходження

м. Київ, вул.. Кирило-Мифодiївська, 14/2

5) опис

100 % ДП "IПIТ" належить ПрАТ "ВО "Мальва"

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.1900

01.01.1900

вiдсутнiй

Опис

спецiальну посаду корпоративного секретаря в акцiонерному товариствi не створено

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзична особа

д/н д/н д/н

50

Фiзична особа

д/н д/н д/н

25

Фiзична особа

д/н д/н д/н

25

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лялько Павло Якович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора по роботi з замовником ЗАТ "Мальва"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.09.2010 не визначено

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 11 р. Попереднi посади: заступник директора по роботi з замовником, директор

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Придиус Олексiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Сусiд" бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.01.2011 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадавою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 19 р. Попереднi посади: бухгалтер. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Лялько Павло Якович

н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Придиус Олексiй Олександрович

н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

фiзична особа

д/н д/н д/н

25000

50

25000

0

0

0

фiзична особа

д/н д/н д/н

12500

25

12500

0

0

0

фiзична особа

д/н д/н д/н

12500

25

12500

0

0

0

Усього

50000

100

50000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

01.01.1900

Кворум зборів**

0.00000000000

Опис

Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори не вiдбувались, тому що не скликались


9. Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди не нараховувались та не сплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2011

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Трансферт"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37001565

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ бульвар. Лесi Українки, будинок 21-Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

263384

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 496-03-86

Факс

(044) 496-03-86

Вид діяльності

здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ “Аудиторська фірма “Міла – аудит”

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23504528

Місцезнаходження

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграду, буд.26, кв.310.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

003633 від 14.02.1995р.

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторською Палатою України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

14.02.1995

Міжміський код та телефон

044 537-76-52 (53)

Факс

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть Товариства


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.11.2010

623/10/1/10

ТУ ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi

UA4000105894

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

50000

500000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось

 

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва" - є науково-виробничим пiдприємством з широким спектром дiяльностi в областi iнформацiйних технологiй, яке володiє прогресивними технологiями, високим науково-технiчним потенцiалом, квалiфiкованими кадрами та спецiалiстами. Сьогоднi ПрАТ "ВО "Мальва" динамiчно розвивається у галузi iнформацiйних технологiй

 

Вищим органом управлiння ПрАТ є Загальнi збори акцiонерiв. Одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є - Директор. Товариство має наступнi структурнi пiдроздiли 1. Вiддiл виробникiв та розробникiв засобiв навчання 2. Вiддiл розробки електронних систем iнформацiї 3. Сектор ндi 4. Вiддiл впровадження та супроводу IС 5. Проектно-монтажний вiддiл 6. Аналiтичний вiддiл 7. Вiддiл забезпечення якостi систем 8. Аналiтичний сектор з IС та МПД 9. Адмiнiстрацiя Товариство має наступнi дочiрнi пiдприємства: 1. Дочiрнє пiдприємство "Iнститут педагогiчних iнформацiйних технологiй". Фiлiй та представництв товариство не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 10. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):1. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 10. Фонд оплати працi: 950 тис. грн.Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: зменшення. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Рiвень фахової пiдготовки i кiлькiсть працiвникiв вiдповiдають виробничим потребам Товариства. У звiтному перiодi Товариство не проводило заходи, спрямованi на пiдвищення фахового рiвня працiвникiв. У найближчий термiн проведення таких заходiв не планується.

 

Емiтент входить до Асоцiацiя "Виробникiв та розробникiв засобiв навчання" яка знаходиться за адресою: 03194, м. Київ, бул. Кольцова 17, примiщення 326. Асоцiацiя здiйснює консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння її членiв, захищає їх права та iнтереси перед органами державної влади. ПрАТ "ВО "Мальва" з 2006 року є засновником та членом асоцiацiї

 

За звiтнiй перiод емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило

 

Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться за журнально ордерною формою виробництва на основi дiючих нормативних та iнструктивних документiв, зокрема: Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика протягом звiтного року не змiнювалась.
Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО № 7 "Основнi засоби" з вiдображенням синтетичного облiку на рахунках 10"Основнi засоби" та 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи".
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом, передбаченим податковим законодавством.
Групування нематерiальних активiв, достовiрнiсть та повнота їх оцiнки здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи".
Облiк запасiв на пiдприємствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання запасiв, передбаченому П(С)БО 9 "Запаси".
Облiк придбання матерiальних цiнностей здiйснюється за цiнами постачальникiв, готової продукцiї - за фактичною собiвартiстю.
Протягом року товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв "iндентифiкованої собiвартостi", використання якого було незмiнним протягом року.
Оцiнка запасiв проводиться згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.
Облiк витрат на товариствi ведеться за порядком, передбаченим П(С)БО 16 "Витрати".
Дебiторська заборгованiсть облiковується у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть"

 

Основними видами послуг, якi надає ПрАТ "ВО "Мальва"" є: - виробництво офiсного устаткування; - розробка базового програмного забезпечення; Основнi клiєнти Товариства: 1. ДП" НВП "Укрприборсервiс" 2. ТОВ "Карвалi". У всiх сферах дiяльностi Товариства основною характерною рисою є високий рiвень конкуренцiї. В цих умовах для успiху бiзнесу необхiдне сучасне технiчне оснащення, гнучка цiнова полiтика та ефективний маркетинг. Основними конкурентами Товариства є: - Компанiя Датекс-Україна - iншi iнформацiйно-технiчнi пiдприємства

 

Протягм останiй п'яти рокiв активи товариства суттєво не змiнювались.
Найближчим часом Пiдприємство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов`язаних з господарською дiяльнiстю

 

У звiтному перiодi правочини з з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами емiтент не укладав.

 

У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi

 

- недосконала податкова полiтика, недостатнiй захист власного виробника в даному напрямку виробництва; - залежнiсть вiд з постачальникiв комплектуючих засобiв, низький рiвень заробiтної плати порiвняно з конкурентами. -складнiсть отримання кредитних коштiв; - загальна фiнансова та економiчна криза; - важке економiчне становище в Українi в цiлому та пiдприємств резидентiв призводить до збiльшення перiоду обороту оборотних засобiв пiдприємства, що викликає їх вiдплив.

 

У звiтному роцi сплачено 80,0 тис. грн. штрафних санкцiй

 

Фiнансування виробничої дiяльностi та розвитку пiдприємства змiшане, а саме: за рахунок власних коштiв та позик

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить: 4540 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить
4556 тис. грн

 

Акцiонери ПрАТ "ВО "Мальва" планують у 2018 роцi розширити науково-технiчну дiяльнiсть товариства шляхом створення нових технологiчних проектiв. У перспективi передбачається виробництво та продаж технiчних та програмних засобiв, яких потребує ринок України

 

В звiтньому роцi дослiдження та розробки не проводилися та витрати вiдсутнi

 

У 2017 роцi ПрАТ "ВО "Мальва" не виступала стороною в судових справах, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

 

Нагядова рада та ревiзiйна комiсiя не створювались.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2688

1688

0

0

2688

1688

будівлі та споруди

678

627

0

0

678

627

машини та обладнання

2006

1058

0

0

2006

1058

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

3


3

0

0

3


3

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2688

1688

0

0

2688

1688

Опис

-будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; 
- машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; 
- транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; 
- iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. 
Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi пристрої 101
0 тис. грн., машини та обладнання 4274 тис.грн., транспортнi засоби 0 тис.грн., iншi 3 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 91,25%, машини та обладнання 61,45%, транспортнi засоби 0%, iншi 95,10% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

17407

19798

Статутний капітал (тис. грн.)

500

500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

500

500

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5078 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 5078 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5574 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 5574 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

343

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4942

X

X

Усього зобов'язань

X

5285

X

X

Опис:

Iншi зобов'язання складаються з: - довгостроковi зобов'язання: 4338 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 604 тис.грн. - з учасниками

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Програмне забезпечення

300

3100

100

грн.

300

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Витрати на оплату працi

68

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ “Аудиторська фірма “Міла – аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграду, буд.26, кв.310.


Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

003633 від 14.02.1995р.

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2017

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ “Аудиторська фірма “Міла – аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)


Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграду, буд.26, кв.310.


Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

003633 від 14.02.1995р.

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**


Текст аудиторського висновку (звіту)


І. Думка із застереженням

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ «МАЛЬВА», що додається, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності, за рік, що минув на зазначену дату, розрахунку чистих активів станом на 31.12.2017 року.

Основні відомості про Товариство

Назва:

Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ «МАЛЬВА»

Скорочена назва

ПрАТ «ВО «МАЛЬВА»

Організаційно-правова форма:

Акціонерне товариство

Форма власності

Приватна

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

24117037

Дата державної реєстрації

16.07.1996р., 28.04.2011р.

Номер державної реєстрації

1 073 107 0020 002289

Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію

Солом”янська районна у місті Києві державна адміністрація

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження:

04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, буд.52-Д

Види діяльності

(згідно з довідкою управління статистики):

28.23 Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп”ютерів і периферійного устаткування (основний);

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

62.01 Комп”ютерне програмування;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Телефон, факс :

+38 (044) 486-47-12

Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Дані Товариства про наявність рахунків у банках наведені нижче у таблиці 1:

Таблиця 1

Назва рахунку

Номер рахунку

Назва установи банку, МФО

поточний

26000000022825

АТ "Укрексімбанк"


Статутний капітал Товариства становить 500 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), який поділено на 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції – 10 (десять) гривень кожна.

Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства складає 500 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

Станом на 31.12.2017р. статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. Порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХП (зі змінами та доповненнями) .

Середньооблікова чисельність працівників 26 осіб.

Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були:

Директор Товариства:

 • Лялько П.Я. з 19.09.2016р. по теперішній час (наказ про прийняття №19-к від 16.09.2016р.).


Головний бухгалтер Товариства:

 • Придиус О.О. з 04.01.2011р. по теперішній час (наказ про перевдення №119-к від 31.12.2010р.).


Організація бухгалтерського обліку


Облікова політика Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» на 2017 рік передбачена відповідним Наказом № 1 від 04.01.2017р.

Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика Товариства – документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.

Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, обраним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, основними принципами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.

Облікова політика, розроблена відповідно до П(С)БО, і базується на наступних принципах:

  1. Безперервність — Товариство розглядається як діюче, що продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому;

  2. Обачність — при формуванні попередньої звітності Товариство застосовує методи оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищується, а зобов'язання та/або витрати не занижуються;

  3. Превалювання сутності над формою — операції та інші події відображаються відповідно до їх сутності та фінансової реальності, але не лише з їх юридичної форми;

  4. Повне висвітлення — попередня фінансова звітність Товариства містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки діяльності Товариства;

  5. ПослідовністьТовариство зберігає подання та класифікацію статей у попередній фінансовій звітності від одного періоду до іншого, якщо тільки:

а) не є очевидним (внаслідок суттєвої зміни в характері операцій суб'єкта господарювання або огляду його фінансової звітності), що інше подання чи інша класифікація будуть більш доречними з урахуванням критеріїв щодо обрання та застосування облікових політик;

б) П(С)БО не вимагає зміни в поданні;

  1. Нарахування та відповідність — елементи попередньої фінансової звітності (активи, зобов'язання, власний капітал, дохід та витрати) визнаються тоді коли вони відповідають визначенню критеріям визнання, описаних в даній обліковій політиці, та відображаються в фінансовій звітності тих періодів, до яких вони належать.

Обрана Товариством облікова політика:

- забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;

- визначає систему ведення бухгалтерського обліку;

- закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового, управлінського та податкового обліку;

- відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;

- сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;

- забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;

- встановлює правила документообігу;

- затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;

- визначає технологію обробки облікової інформації.

Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов’язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітів періодів.


Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство розпочало й буде здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, враховуючи належний рівень достатності капіталу.

Товариство веде свій бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які ведуться у відповідності до нормативно-правових актів України.Фінансова звітність Товариства

Аудитором була проведена аудиторська перевірка фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА».

Фінансова звітність Товариства за 2017 рік складена з урахуванням чинних форм звітності, затверджених НП(С)БО №1.

Склад перевірених форм звітності за 2017 рік, які складені станом на 31.12.2017року:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2017 року.

 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2017 рік.

 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2017 рік.

 • Звіт про власний капітал (форма №4) за 2017 рік.

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

Звітний період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, дата звітності 31.12.2017р. Фінансова інформація розкривається за звітний період.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерській облік ведеться в грошовій одиниці України – гривня, фінансова звітність складена в тисячах гривень.

Мета аудиту – перевірити дані фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2017 року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Перевірка здійснена на підставі:

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. №3125 ХІІ в редакції Закону України від 14 вересня 2006 року №140-V (зі змінами і доповненнями);

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2015 року, (далі – МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту затверджених при виконанні завдань з 1 лютого 2016 року рішенням Аудиторської палати України від 04.05.2017р. №344, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиту фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» Кодексу етики професійних бухгалтерів,

а також з урахуванням вимог.

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІУ(зі змінами і доповненнями);

 • Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні» №448/96-вр(зі змінами і доповненнями);

 • Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-15 (зі змінами і доповненнями);

 • Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності.


Фінансова звітність складена на основі принципу історичної (фактичної) собівартості, за винятком фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю.

Ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснюється в цілому у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) та до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Для ведення бухгалтерського обліку Товариство використовує План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30 листопада 1999 року «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій».

Для підготовки фінансових звітів Приватним акціонерним товариством «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» за 2017 рік, було використано наступну концептуальну основу фінансової звітності:

 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями);

 • Закон України «Про аудиторську діяльність» (із змінами та доповненнями);

 • Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

а також наступні нормативно-законодавчі акти, що регламентують його діяльності:

 • Закон України «Про державне регулювання цінних паперів Україні» №448/96-вр(зі змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-15 (зі змінами і доповненнями);

 • Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності.


Фінансова звітність Товариства за 2017 звітний рік, відображає його фінансовий стан на 31.12.2017 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а також іншу пояснювальну інформацію, на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які в Україні визначені в якості застосовної концептуальної основи фінансової звітності Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» і є для Товариства прийнятною концептуальної основи загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовірного подання.

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів.

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки.


На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, перелічених вище, і складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування.

Думка аудитора щодо фінансової звітності складена відповідно до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиту фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Концептуальною основою фінансової звітності є основа, яка відповідає принципам безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

В ході перевірки аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.


На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання, інформацію про фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» станом на 31 грудня 2017 року, а також результати його діяльності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Аудитор, отримавши прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, доходить висновку, що взяті окремо або в сукупності викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо фінансової звітності.ІІ. ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Рішень національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосування концептуальної основи фінансової звітності відповідно до МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації». Аудитори визначають, що будь – які облікові оцінювання, не призводять до значних ризиків.

Були виконані процедури аудиту згідно МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звітності.

Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має кредиторську та дебіторську заборгованість. Дана заборгованість виникла в поточному році, та стосовно погашення якої Товариство має впевненість, що обумовлена отриманими гарантіями боржника.

Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненості, щодо погашення цієї дебіторської заборгованості.

Сума не отриманих актів звірок дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за авансами виданими та іншої дебіторської заборгованості склала 0,00 тисяч гривень (0 % від загальної суми дебіторської заборгованості).

Сума не отриманих актів звірок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за авансами отриманими та іншої кредиторської заборгованості склала 0,00 тисяч гривень ( 0 % від загальної суми кредиторської заборгованості).

Ми не мали змоги переконатися у зазначеній сумі дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки чи могли бути потрібними коригування дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2017 року та дійшли висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників попередніх періодів.ІІІ. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті


ІУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до закону Україну «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Також управлінський персонал відповідає за складання річних звітних даних за рік, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про фінансові послуги.

Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства.

При складані фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.


У.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудитор несе відповідальність стосовно надання висновку щодо цих фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону України "Про аудиторську діяльність», Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Цивільного кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" (в частині, що не суперечить Цивільному кодексу України), Закону України «Про державне регулювання цінних паперів Україні», України «Про цінні папери та фондовий ринок», Рішеннь національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та інших діючих нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти та розшифровки статей фінансових звітів не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження Аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірності представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, а випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» за 2017 рік, у відповідності до внутрішніх положень аудиторської фірми «Міла – аудит», встановлюється наступним чином:

 • з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності та на підставі професійного судження згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту», аудитором визначений рівень суттєвості;

 • аудитором вивчено та проаналізовано за період з 01 січня 2017 р. по 31 грудня 2017р. по Товариству рівень організації, постановки та автоматизації бухгалтерського обліку, кадровий склад бухгалтерської служби, рівень внутрішнього контролю, а також загальну тенденцію складання і подання фінансової звітності;

 • аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА».

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів.

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2017 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


УІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Розкриття інформації про формування та розмір сплаченого статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2017 року

Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» у всіх суттєвих аспектах.

При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення).

Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів та інших відомостей капіталу Товариства.

Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності до чинного законодавства.

Згідно Статуту (протокол №2 від 18.04.2011р.) статутний капітал Товариства становить 500 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), який поділено на 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції – 10 (десять) гривень кожна.

Кількість акціонерів - фізичні особи, які володіють 10 відсотками та більше акцій емітента – 3.

Статутний капітал Товариства в розмірі 500 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) зареєстрований та повністю сплачений в порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.

Інформації про депозитарій та депозитарну установу:

Таблиця 2

Найменування

Код за ЄДРПОУ

Код

МДО

Місцезнаходження,

тел., факс

Вид діяльності,

код КВЕД (основний)

ДЕПОЗИТАРІЙ

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

30370711

100024

вул. Грінченка,

буд. 3, м. Київ, 01001, Україна,

тел. 80445910404,

факс 80444825207/08

Забезпечення формування і функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів,

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА -

Товариство з обмеженою відповідальністю “Фондова компанія “Трансферт

37001565

000000

бул. Лесі Українки, буд.21-Б, м. Київ, 01133, Україна,

тел.(044) 496-03-86

ліцензія № 263384 від 24 вересня 2013 року, на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установиЗгідно із Статутом розмір Статутного капіталу 500 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

Станом на 31.12.2017 року Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі.

На думку Аудитора, статті балансу у всіх суттєвих аспектах відображають інформацію щодо статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» на 31 грудня 2017 року, відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


ДОВІДКА

про фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» станом 31.12.2017р.

Таблиця 3

Аналіз загальної оцінки стану активів Товариства

Показники

Станом на 01.01.2017р.

Станом на 31.12.2017р.

тис.грн.

% до валюти балансу

тис.грн.

% до валюти балансу

1

2

3

4

5

1.Основні засоби та інші позаоборотні активи

3257

16,4

2075

11,9

в тому числі:

- основні засоби (балансова вартість)

2657

13,4

1659

9,5

- інвестиційна нерухомість

-

-

-

-

- інші необоротні активи

-

-

-

-

- довгострокові біологічні активи

-

-

-

-

- довгострокові фінансові інвестиції

107

0,5

107

0,6

- нематеріальні активи

55

0,3

53

0,3

- незавершене капітальні інвестиції

257

1,3

257

1,5

- відстрочені податкові активи

-

-

-

-

- довгострокова дебіторська заборгованість

182

0,9

-

-

2.Оборотні кошти,

16541

83,6

15332

88,1

в тому числі:

- запаси і витрати

2394

12,1

1473

8,5

- векселі одержані

834

4,3

834

4,8

- дебітори

12415

62,7

13006

74,7

- грошові кошти

892

4,5

13

0,1

- інші оборотні активи

6

0

6

0

- поточні фінансові інвестиції

-

-

-

-

- витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

РАЗОМ

19798

100

17407

100

Таблиця 4

Аналіз загальної оцінки стану пасивів Товариства

Показники

Станом на 01.01.2017р.

Станом на 31.12.2017р.

тис.грн.

% до валюти балансу

тис.грн.

% до валюти балансу

1.Власні кошти,

6074

30,7

5078

29,2

в тому числі:

 • зареєстрований (пайовий) капітал

500

2,5

500

2,9

 • капітал у дооцінках

6

0

6

0

 • додатковий капітал

421

2,1

421

2,4

 • резервний капітал

381

1,9

381

2,2

- нерозподілений прибуток (не (непокритий збиток)

4766

24,2

3770

21,7

- неоплачений капітал

-

-

-

-

Продовження табл.4

1

2

3

4

5

2.Позикові кошти,

13724

69,3

12330

70,8

в тому числі:

- довгострокові зобов’язання і забезпечення

1291

6,5

-

-

- поточні зобов’язання

12433

62,8

12330

70,8

- доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

РАЗОМ

19798

100

17407

100


Пруденційні показники професійної діяльності на фондовому ринку розраховані згідно фінансової звітності за звітний період та представлені в таблиці 4.

Таблиця 5

Показники фінансового стану Товариства

Показники


Норма

Станом на 01.01.2017р.

Станом на 31.12.2017р.

1

2

3

4

5

1. Показники платоспроможності

1.Коефіцієнт поточної ліквідності

КЛ-1

2,0-2,5

1,1

1,1

2.Коефіцієнт загальної ліквідності

КЛ-2

0,7-0,8

1,3

1,2

3.Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності

КЛ-3

0,25-0,5

0,1

0

2. Показники фінансової незалежності

1.Коефіцієнт маневреності власних коштів

КМ

0,5

0,7

0,6

2.Наявність власних обігових коштів (власний оборотний капітал)

-

>0

2254

2622

3.Показник покриття зобов’язань власним капіталом

ПП

не>1

2,2

2,4

4.Показник фінансової стійкості

ПФ

н<0,5

0,3

0,3

3. Інші показники фінансового стану

1.Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів

КІР


1,0

1,0

2.Коефіцієнт покриття інвестицій

КАПІ

0,85-0,9

0,01

0,01

3.Коефіцієнт інвестування

Кін


0,01

0,01

4.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні

К.рос


0,1

0,1

5.Коефіцієнт покриття балансу

К п.б.

Не<1,0

0,1

0,1

6.Коефіцієнт ефективності використання власних коштів

К.е.вк.

Не<0,5

0

0

7.Конфіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна

К.в.ф.


0,5

0,4

8.Показник заборгованості кредиторам62,8%

70,8%

9.Обіговість дебіторської заборгованості62,7%

74,7%

10.Рентабельність власного капіталу


>0

11,4%

15,1%


Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» за 2017 рік отримало прибуток у сумі 4,0 тис.грн.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно.

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів.

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості), показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить про достатній рівень фінансової стійкості, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування.

Наявність власних коштів, позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності.

Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована.

Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає наявність та питому вагу витрат у виробничому потенціалі.

Коефіцієнт покриття балансу, який характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові зобов'язання.

Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості свідчать про уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов'язано із погіршенням економічної ситуації в країні (проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати).

Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як недостатньо ефективну в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно.

Показник покриття зобов’язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних коштів Товариства.

Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства.

Операції, що проводились з пов’язаними особами в обліку Товариства відображені вірно. Аудитори не виявили операцій з пов’язаними особами, що виходять за рамки основної діяльності Товариства.

Нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що подається про результати аудиту.

В Товаристві відсутні прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

В Товаристві зберігається наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


Стан корпоративного управління відповідає законодавству України.


Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Під час огляду ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення, є відповідними та ефективними.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна стратегія управління ризиками в Приватному акціонерному товаристві «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» визначається Загальними зборами учасників, а загальне керівництво управлінням ризиків здійснює директор.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 «Подальші події»).

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Висновок. Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство має ліквідний баланс, ступінь ризику – низький, вірогідності банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного стану в країні.

За даними розрахунку пруденційних показників аудитор звертає увагу на відхилення від норм показників відповідно до законодавчо встановлених критеріїв.

За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Не отримано аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з інформацією, що розкривається Товариством.

Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на дату проведення аудиту відсутні.


Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 року

На підставі даних балансу Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ”ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» станом на 31.12.2017р. розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу, що передбачено статтею 155 Цивільного кодексу України та статтею 39 Закону України «Про господарські товариства».

Таблиця 6, тис.грн.

Найменування статті

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

АКТИВИ

Нематеріальні активи: залишкова вартість

1000

55

53

Незавершені капітальні інвестиції

1005

257

257

Основні залишки: залишкова вартість

1010

2657

1659

Інвестиційна нерухомість

1015

-

-

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

107

107

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції

1040

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

182

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Запаси: виробничі запаси

1000

732

732

Запаси: біологічні активи

1110

-

-

Запаси: незавершене виробництво

1102

1409

488

Запаси: готова продукція

1103

34

34

Запаси: товари

1104

219

219

Векселі одержані

1120

834

834

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість

1125

3736

4540

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

1135

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

1707

1607

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів

1140

1025

1025

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

1145

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5947

5834

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті

1165

892

13

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті

1165

-

-

Інші оборотні активи

1190

6

6

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Активи, всього:

19798

17407

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Забезпечення наступних витрат і платежів

1521

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Відстроченні податкові зобов’язання

1500

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1291

-

Довгострокові зобов’язання

1520

-

-

Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

Векселі видані

1605

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1615

4556

4556

Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів

1635

184

184

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом

1620

488

343

Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування

1625

1295

901

Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці

1630

604

44

Поточні зобов’язання за розрахунками: з учасниками

1640

1360

1360

Поточні забезпечення

1645

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

3947

4942

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Зобов’язання, всього:

13724

12330

Розрахункова вартість чистих активів =Активи - Зобов’язання

6074

5078

Перевіркою дотримання Товариством вимог п.3 статті 155 «Статутний капітал товариства» Цивільного Кодексу України щодо розміру вартості чистих активів в порівнянні із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів станом на звітну дату перевищує розмір статутного капіталу на 4578 тис.грн. (5078 – 500).


Висновок: Розрахунок вартості чистих активів на кінець звітного періоду складає 5078 тис.грн. Статутний капітал складає 500 тис.грн. і відповідає величині скоригованого статутного капіталу, який розрахований на кінець року. Неоплачений капітал та вилучений капітал на кінець звітного періоду відсутності.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 4578 тис.грн. Вартість чистих активів Товариства більша від величини статутного капіталу, яка розрахована на кінець року.


УІІ. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторську перевірку здійснено ТОВ “Аудиторська фірма “Міла – аудит” на підставі Договору №21/04/18 від 14.05.2018р.

Перевірка проведена з 14 травня 2018 року по 14 червня 2018 року.

Перевірка фінансової звітності здійснювалась за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Аудиторський висновок адресовано керівництву Товариства та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Аудиторський висновок складений відповідно до закону України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006р. №140-У (зі змінами і доповненнями), Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, рік видання 2015, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 04.05.2017р. №344, а також інших вимог чинного законодавства України.

Аудиторська фірма діє на підставі:

Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №1037 від 23 лютого 2001 року, згідно з рішенням Аудиторської Палати України №321/3 від 28.01.2016р. термін чинності свідоцтва продовжено до 28.01.2021р.;

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, згідно з рішенням Аудиторської Палати України №349/4 від 28.09.2017 р.;

Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021р.

Повне ім’я партнера із завдання з аудиту фінансової звітності:

- Щеглюк Світлана Юріївна сертифікат № 007145, виданий рішенням Аудиторської палати України №287/2 від 26 грудня 2013 року з терміном дії до 26 грудня 2018 року.

- Яковенко Снєжанна Олегівна, сертифікат № 005843, серія «А», виданий рішенням Аудиторської палати України №140 від 29 жовтня 2004 року з терміном дії до 29 жовтня 2019 року.


Юридичне місцезнаходження аудиторської фірми: 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграду, буд.26, кв.310.

Фактичне місцезнаходження аудиторської фірми: 04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43.

Телефон/факс: (044) 537-76-53, 537-76-52.
Додатки


підтверджений Аудитором Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2017 року;

підтверджений Аудитором Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2017 рік;

підтверджений Аудитором Звіт про рух грошових коштів (непрямим методом) Товариства за 2017 рік;

підтверджений Аудитором Звіт про власний капітал Товариства за 2017 рік;

підтверджені Аудитором Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2017рік;

підтверджені Аудитором Чисті активи за 2017 рік.
Аудитор _______________________С.Ю. Щеглюк

(Сертифікат аудитора серія А №007145 від 26.12.2013р.

Рішенням АПУ №287/2 від 26 грудня 2013 р.)
Директор аудиторської фірми

ТОВ „Аудиторська фірма

Міла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська

(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,

Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.)Дата видачі аудиторського висновку: 14 червня 2018р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть):

Ні


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток

X


Бюлетенями (таємне голосування)


X

Підняттям рук


X

Інше (запишіть):

Ні


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть): Останнi 3 роки позачерговi збори не скликалися

Так


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так

Ні

Складу


X

Організації


X

Діяльності


X

Інше (запишить)

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

комiтети не створенi, так як не створена Наглядова рада

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди


X

Інше (запишіть)Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги


X

Інше (запишіть):


X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів


X

Положення про наглядову раду


X

Положення про виконавчий орган


X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)


X

Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть):Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада


X

Виконавчий орган

X


Інше (запишіть)Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X


Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились

X


Інше (запишіть)З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років


Не визначились

X


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

КОДИДата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва"

за ЄДРПОУ

24117037

Територія


за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання


за КОПФГ


Вид економічної діяльності


за КВЕД

28.23

Середня кількість працівників

10


Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака


Адреса

04053, Київ, вул. Артема, дом № 52-Д


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)


V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.201
7 р.


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

55

55

0

первісна вартість

1001

676

676

0

накопичена амортизація

1002

621

623

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

257

257

0

Основні засоби:

1010

2657

2657

0

первісна вартість

1011

5587

5587

0

знос

1012

2930

3928

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


107


107


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

182

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3257

2075

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2394

1473

0

Виробничі запаси

1101

732

732

0

Незавершене виробництво

1102

1409

488

0

Готова продукція

1103

34

34

0

Товари

1104

219

219

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

834

834

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3736

4540

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1707


1607


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

1025

1025

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5947

5834

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

892

13

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

892

13

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

6

6

0

Усього за розділом II

1195

16541

15332

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

19798

17407

0


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

500

500

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

6

6

0

Додатковий капітал

1410

421

421

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

381

381

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

4766

3770

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

6074

5078

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1291

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1291

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

4556

4556

0

за розрахунками з бюджетом

1620

488

343

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1274

1295

0

за розрахунками з оплати праці

1630

604

44

0

за одержаними авансами

1635

184

184

0

за розрахунками з учасниками

1640

1360

1360

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3947

4942

0

Усього за розділом IІІ

1695

12433

12330

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

19798

17407

0


Примітки


Керівник

Лялько П.Я.

Головний бухгалтер

Придиус О.О.
КОДИДата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва"

за ЄДРПОУ

24117037


(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 201
7 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

3100

85

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1423 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1677


85

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1673 )

( 82 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


4


3

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


4


3

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


4


3

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )


II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

4

3


III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

1769

91