Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
директор       Лялько П.Я.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24117037
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04053, мiсто Київ, вул. Артема, буд. 52-д
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 486-47-12 (044) 486-47-12
6. Електронна поштова адреса
infos@malva-systems.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 81   28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.malva-systems.net/accounting-html/ в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ № 598311
3. Дата проведення державної реєстрації
16.07.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.23 Виробництво офiсних машин i устатковання, крiм комп'ютерiв i периферiйного устатковання
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Виконавчий орган - директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Києвi
2) МФО банку
380333
3) поточний рахунок
26005014017058
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-iмпортний банк України" в м. Києвi
5) МФО банку
380333
6) поточний рахунок
26005014017058

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Дочiрнє пiдприємство "Iнститут педагогiчних iнформацiйних технологiй"
2) організаційно-правова форма
160
3) код за ЄДРПОУ
33350038
4) місцезнаходження
м. Київ, вул.. Кирило-Мифодiївська, 14/2
5) опис
100 % ДП "IПIТ" належить ПрАТ "ВО "Мальва"

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
01.01.1900 01.01.1900 вiдсутнiй
Опис спецiальну посаду корпоративного секретаря в акцiонерному товариствi не створено

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзична особа д/н д/н д/н 50
Фiзична особа д/н д/н д/н 25
Фiзична особа д/н д/н д/н 25
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лялько Павло Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора по роботi з замовником ЗАТ "Мальва"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.09.2010 не визначено
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 11 р. Попереднi посади: заступник директора по роботi з замовником, директор
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Придиус Олексiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Сусiд" бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.01.2011 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадавою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 19 р. Попереднi посади: бухгалтер. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Лялько Павло Якович н/д н/д н/д 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Придиус Олексiй Олександрович н/д н/д н/д 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
фiзична особа д/н д/н д/н 25000 50 25000 0 0 0
фiзична особа д/н д/н д/н 12500 25 12500 0 0 0
фiзична особа д/н д/н д/н 12500 25 12500 0 0 0
Усього 50000 100 50000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.01.1900
Кворум зборів** 0.00000000000
Опис Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори не вiдбувались, тому що не скликались

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди не нараховувались та не сплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Трансферт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37001565
Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ бульвар. Лесi Українки, будинок 21-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 263384
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 496-03-86
Факс (044) 496-03-86
Вид діяльності здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30687076
Місцезнаходження 45000 Україна Волинська Ковельський м. Ковель вул. Незалежностi, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4129
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторською Палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2008
Міжміський код та телефон 0674621820
Факс 0674621820
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть Товариства

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.11.2010 623/10/1/10 ТУ ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi UA4000105894 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 50000 500000 100
Опис Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось
 

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва" - є науково-виробничим пiдприємством з широким спектром дiяльностi в областi iнформацiйних технологiй, яке володiє прогресивними технологiями, високим науково-технiчним потенцiалом, квалiфiкованими кадрами та спецiалiстами. Сьогоднi ПрАТ "ВО "Мальва" динамiчно розвивається у галузi iнформацiйних технологiй
 
Вищим органом управлiння ПрАТ є Загальнi збори акцiонерiв. Одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є - Директор. Товариство має наступнi структурнi пiдроздiли 1. Вiддiл виробникiв та розробникiв засобiв навчання 2. Вiддiл розробки електронних систем iнформацiї 3. Сектор ндi 4. Вiддiл впровадження та супроводу IС 5. Проектно-монтажний вiддiл 6. Аналiтичний вiддiл 7. Вiддiл забезпечення якостi систем 8. Аналiтичний сектор з IС та МПД 9. Адмiнiстрацiя Товариство має наступнi дочiрнi пiдприємства: 1. Дочiрнє пiдприємство "Iнститут педагогiчних iнформацiйних технологiй". Фiлiй та представництв товариство не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 20. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):1. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 20. Фонд оплати працi: 785 тис. грн.Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: зменшення. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Рiвень фахової пiдготовки i кiлькiсть працiвникiв вiдповiдають виробничим потребам Товариства. У звiтному перiодi Товариство не проводило заходи, спрямованi на пiдвищення фахового рiвня працiвникiв. У найближчий термiн проведення таких заходiв не планується.
 
Емiтент входить до Асоцiацiя "Виробникiв та розробникiв засобiв навчання" яка знаходиться за адресою: 03194, м. Київ, бул. Кольцова 17, примiщення 326. Асоцiацiя здiйснює консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння її членiв, захищає їх права та iнтереси перед органами державної влади. ПрАТ "ВО "Мальва" з 2006 року є засновником та членом асоцiацiї
 
За звiтнiй перiод емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило
 
Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться за журнально ордерною формою виробництва на основi дiючих нормативних та iнструктивних документiв, зокрема: Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика протягом звiтного року не змiнювалась.
Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО № 7 "Основнi засоби" з вiдображенням синтетичного облiку на рахунках 10"Основнi засоби" та 11 "Iншi необоротнi матерiальнi активи".
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом, передбаченим податковим законодавством.
Групування нематерiальних активiв, достовiрнiсть та повнота їх оцiнки здiйснюється у вiдповiдностi до П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи".
Облiк запасiв на пiдприємствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання запасiв, передбаченому П(С)БО 9 "Запаси".
Облiк придбання матерiальних цiнностей здiйснюється за цiнами постачальникiв, готової продукцiї - за фактичною собiвартiстю.
Протягом року товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв "iндентифiкованої собiвартостi", використання якого було незмiнним протягом року.
Оцiнка запасiв проводиться згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.
Облiк витрат на товариствi ведеться за порядком, передбаченим П(С)БО 16 "Витрати".
Дебiторська заборгованiсть облiковується у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть"
 
Основними видами послуг, якi надає ПрАТ "ВО "Мальва"" є: - виробництво офiсного устаткування; - розробка базового програмного забезпечення; Основнi клiєнти Товариства: 1. ДП" НВП "Укрприборсервiс" 2. ТОВ "Карвалi". У всiх сферах дiяльностi Товариства основною характерною рисою є високий рiвень конкуренцiї. В цих умовах для успiху бiзнесу необхiдне сучасне технiчне оснащення, гнучка цiнова полiтика та ефективний маркетинг. Основними конкурентами Товариства є: - Компанiя Датекс-Україна - iншi iнформацiйно-технiчнi пiдприємства
 
Протягм останiй п'яти рокiв активи товариства суттєво не змiнювались.
Найближчим часом Пiдприємство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов`язаних з господарською дiяльнiстю
 
У звiтному перiодi правочини з з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами емiтент не укладав.
 
У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi
 
- недосконала податкова полiтика, недостатнiй захист власного виробника в даному напрямку виробництва; - залежнiсть вiд з постачальникiв комплектуючих засобiв, низький рiвень заробiтної плати порiвняно з конкурентами. -складнiсть отримання кредитних коштiв; - загальна фiнансова та економiчна криза; - важке економiчне становище в Українi в цiлому та пiдприємств резидентiв призводить до збiльшення перiоду обороту оборотних засобiв пiдприємства, що викликає їх вiдплив.
 
У звiтному роцi сплачено 58,0 тис. грн. штрафних санкцiй
 
Фiнансування виробничої дiяльностi та розвитку пiдприємства змiшане, а саме: за рахунок власних коштiв та позик
 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить: 3044 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 2732 тис. грн
 
Акцiонери ПрАТ "ВО "Мальва" планують у 2015 роцi розширити науково-технiчну дiяльнiсть товариства шляхом створення нових технологiчних проектiв. У перспективi передбачається виробництво та продаж технiчних та програмних засобiв, яких потребує ринок України
 
В звiтньому роцi дослiдження та розробки не проводилися та витрати вiдсутнi
 
У 2016 роцi ПрАТ "ВО "Мальва" не виступала стороною в судових справах, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.
 
Нагядова рада та ревiзiйна комiсiя не створювались.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2687 2687 0 0 2687 2687
будівлі та споруди 679 679 0 0 679 679
машини та обладнання 2006 2006 0 0 2006 2006
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 2 2 0 0 2 2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2687 2687 0 0 2687 2687
Опис -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик;
- машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик;
- транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик;
- iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик.
Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi пристрої 1011 тис. грн., машини та обладнання 4274 тис.грн., транспортнi засоби 0 тис.грн., iншi 2 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 91,15%, машини та обладнання 51,25%, транспортнi засоби 0%, iншi 94,14% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 19547 19700
Статутний капітал (тис. грн.) 500 500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 500 500
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 17627 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 17627 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17522 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 17522 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 28 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4206 X X
Усього зобов'язань X 12485 X X
Опис: Iншi зобов'язання складаються з: - довгостроковi зобов'язання: 1291 тис.грн. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 4461 тис.грн. - з одержаних авансiв: 184 тис.грн. - зi страхування: 1295 тис.грн. - з оплати працi: 604 тис.грн. - з учасниками 1360 тис.грн. - iншi поточнi зобовязання: 3937 тис.грн

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Налагоджувальнi роботи 1 85 100 грн. 85 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Витрати на оплату працi 85

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 000352 П 000352 06.12.2014 до 28.02.2018 р
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 000352 П 000352 06.12.2014 до 28.02.2018 р
Текст аудиторського висновку (звіту)
I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МАЛЬВА»
станом на 31.12.2016р. за 2016 р.
м. Київ 20.03.2017р.

1.1 Основнi положення
Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, що включає наступнi форми: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк (Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (Форма №4), Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток /форми звiтностi додаються/. Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на кiнець дня 31.12.2016 р. складена вiдповiдно до вимог ПСБО, що були затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України.
1.2 Адресат
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва та акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МАЛЬВА», фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку (далi – Комiсiя), та оприлюднення фiнансової iнформацiї Товариством.

1.3 Вступний параграф
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МАЛЬВА» зареєстроване вiдповiдно до Господарського та Цивiльного Кодексiв, Законiв України «Про господарськi товариства», «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» та iнших законодавчих актiв.
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зi своїм найменуванням.
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми нормативними документами, рiшеннями.
Станом на 31.12.2016 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немає.
1.3.1 Вiдомостi про Товариство
Повна назва пiдприємства Приватне акцiонерне товариство «Виробниче об’єднання «Мальва»
Скорочена назва пiдприємства ПрАТ «ВО «Мальва»
Код за ЄДРПОУ 24117037
Мiсцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вулиця Артема, будинок 52-Д
Номер та дата державної реєстрацiї № 1 073 120 0000 002289
Дата державної реєстрацiї: 16.07.1996р.;
Дата запису: 11.01.2005р.
Засновники Приватного акцiонерного товариства СКЛАД АКЦIОНЕРIВ ЗГIДНО IЗ РЕЄСТРОМ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ
Статут (нова редакцiя) Затверджено Загальними зборами акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства «МАЛЬВА» (Протокол № 2 вiд 18 квiтня 2011 року)
КВЕД 28.23 Виробництво офiсних машин i устатковання, крiм комп'ютерiв i периферiйного устатковання (основний)
Свiдоцтво про випуск акцiй
(номер; дата) № 623/10/1/10
Дата реєстрацiї: 12.11.2010р.
Дата видачi: 10.06.2011р
Орган, що видав свiдоцтво Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Розмiр статутного капiталу 500 000,00 грн. (П'ятсот тисяч гривень 00 копiйок)
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
Масштаб перевiрки:
Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Закону України "Про цiннi папери та Фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства" та Мiжнародних стандартiв аудиту надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi пiдприємства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi пiдприємств.
Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовував як загальнонауковi методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв аудиту). Перевiрка складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь достовiрностi фiнансової звiтностi та надання оцiнки реального фiнансового стану об’єкта перевiрки. Пiд час аудиту проведення дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо обґрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки.
Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об’єктi перевiрки: оцiнка оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
1.4 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Положень стандартiв бухгалтерського облiку (надалi – П(С)БО), та облiкової полiтики ПрАТ «ВО «МАЛЬВА». Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства, а саме:
- Баланс станом на 31.12.2016 року;
- Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк;
- Звiт про власний капiтал за 2016 рiк;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016р.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам ПСБО.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв ПСБО ПрАТ «ВО «МАЛЬВА», а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi наданi в первинних документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених господарських операцiй.

1.5 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПрАТ «ВО «МАЛЬВА», в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та Положень стандартiв бухгалтерського облiку;
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю;
- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:
- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Для проведення аудиторської перевiрки за 2016 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», пiдлягали та були наданi для перевiрки наступнi документи:
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2016 року;
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2016 рiк;
3. Звiт про рух грошових коштiв (Форма № 3) за 2016 рiк;
4. Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2016 рiк;
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк;
6. Статутнi, реєстрацiйнi документи;
7. Протоколи, накази;
8. Регiстри бухгалтерського облiку та первиннi документи.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

1.6 Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ «ВО «МАЛЬВА», а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» в редакцiї Закону України «Про внесення змiн до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 14 вересня 2006 року № 140-V, Законiв України «Про цiннi папери та Фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV зi змiнами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, зi змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), (рiк видання 2013), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 р. № 304/1 (надалi – МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Положень стандартiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ «ВО «МАЛЬВА», також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
1.7 Думка аудитора
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв.
Зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо вiдповiдностi даних фiнансових звiтiв їх концептуальнiй основi по окремих класах операцiй, вiдсутностi викривлень та достовiрностi фiнансової звiтностi i викладення своєї думки в аудиторському висновку.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначена вiдповiдно положень стандартiв бухгалтерського облiку, що розмiщенi на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України.
Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам ПСБО.
Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi.
Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує, обґрунтовану пiдставу для висловлення думки аудиторiв.
Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства.
1.8 Обмеження обсягу роботи аудитора
Аудитори не мали змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї, яка проводилась ПрАТ «ВО «МАЛЬВА» перед складанням фiнансової звiтностi за 2016 рiк згiдно Наказу № 18-од вiд 18.12.2016 р., оскiльки ця дата передувала датi, призначенiй для проведення аудиту, тому ми не маємо можливостi висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатiв. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА.
За оцiнкою аудиторiв, вищезазначенi зауваження мають обмежений вплив на фiнансовi звiти (в межах суттєвостi) i не перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та стан справ в цiлому.
1.9 Незгода з управлiнським персоналом
Баланс не мiстить даних про вiдстроченi податковi активи, або зобов’язання Товариства. Отже, для розкриття цiєї iнформацiї необхiдно визначитись у облiковiй полiтицi Товариства згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
1.10 Умовно-позитивна думка
Аудиторами проведений аудит фiнансової звiтностi ПрАТ «ВО «МАЛЬВА» станом на 31 грудня 2016 року, а саме: «Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 р.» (Форма № 1), «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 р.» (Форма № 2), «Звiту про рух грошових коштiв за 2016р.» (Форма №3), «Звiт про власний капiтал за 2016 р.» (Форма №4) та «Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 р.» /форми фiнансової звiтностi додаються/. Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у пунктах 1.8 та 1.9. параграфу 1 «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi», фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «ВО «МАЛЬВА» станом на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi за рiк, що закiнчився на зазначену дату згiдно з принципами Положень стандартiв бухгалтерського облiку.
1.11 Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Положень стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Усi процедури по формуванню та сплатi статутного Товариства виконанi з дотриманням чинного законодавства України.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу, згiдно з Положеннями стандартами бухгалтерського облiку.

II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ

2.1 Вiдомостi щодо дiяльностi . Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2016 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує ПСБО. Аудиторською перевiркою було охоплено вказанi форми звiтностi, складенi станом на 31.12.2016 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2016 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв.
Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є ПСБО.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням комп’ютерної технiки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя.
В 2016 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2016 р. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2016 року вiвся у цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до ПСБО та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 10 червня 2011 року № 623/10/1/10 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Кiлькiсть простих iменних акцiй 50 000 шт. (П'ятдесят тисяч штук), номiнальна вартiсть складає 10,00 грн. (Десять гривень 00 копiйок) за одиницю, на загальну суму 500 000,00 грн. (П'ятсот тисяч гривень 00 копiйок), форма iснування - бездокументарна.
Iнформацiя про вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2016р.:
№ з/п Найменування показника Значення показника
на початок звiтного перiоду (тис грн.) на кiнець звiтного перiоду (тис грн.)
1 2 3 4
1 Активи Товариства, тис. грн.
(оцiнна вартiсть) 19 700 19 547
2 Зобов'язання Товариства, тис. грн. 13 776 13 620
3 Вартiсть чистих активiв Товариства, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2) 5 924 5 927
ПрАТ «ВО «МАЛЬВА» дотримувалось вимог нормативно-правових актiв Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку в 2016 роцi.
Вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського персоналу щодо дотримання ПрАТ «ВО «МАЛЬВА» вимог нормативно-правових актiв, що регулюють порядок складання та розкриття iнформацiї Товариства в усiх суттєвих аспектах, не вiдповiдало б вимогам чинного законодавства.
Розкриття iнформацiї про активи i зобов'язання
Розкриття iнформацiї щодо облiку та оцiнки активiв.
Приватним акцiонерним товариством за перiод з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року використовувались цiлком правильнi та обґрунтованi принципи здiйснення класифiкацiї активiв в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка активiв вiдбувалась вiдповiдно до ПСБО.
Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 31.12.2016 року всiх видiв активiв - необоротних, оборотних та витрат майбутнiх перiодiв шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця iнвентаризацiя проведена згiдно з чинним законодавством.
Розкриття iнформацiї щодо облiку нематерiальних активiв, основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу.
Необоротнi активи Товариства станом на 31.12.2016 року становлять 3296 тис. грн., з яких: первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 676 тис. грн., знос нематерiальних активiв – 621 тис. грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює 55 тис. грн.; незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 257 тис. грн.; первiсна вартiсть основних засобiв становить 5587 тис. грн., знос основних засобiв – 2930 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв дорiвнює 2657 тис. грн.,; довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств – 107 тис. грн.; довгострокова дебiторська заборгованiсть становить 220 тис. грн.; вiдстроченi податковi активи вiдсутнi.
Розкриття iнформацiї щодо правильностi ведення облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв, незавершеного виробництва та товарiв.
Станом на 31.12.2016 року запаси (товари) Товариства складають 2394 тис. грн. в тому числi: виробничi запаси – 732 тис. грн., незавершене виробництво – 1409 тис. грн., готова продукцiя – 34 тис. грн., товари – 219 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року у Товариства облiковуються векселi одержанi на суму 834 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про ведення бухгалтерського облiку дебiторської заборгованостi
Аналiз даних дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2016 року свiдчить, що iнвентаризацiя проведена згiдно з чинним законодавством. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи послуги дорiвнює 3736 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами дорiвнює 1351 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв дорiвнює 1025 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв, що вiдображена у рядку 1145 балансу Товариства дорiвнює 6012 тис. грн.
Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв.
Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок.
Станом на 31.12.2016 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становить 891 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2016 року вiдсутнi.
Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi
На Товариствi у 2016 роцi загальногосподарськi витрати та витрати на збут вiдносяться безпосередньо на результат дiяльностi.
Iншi оборотнi активи.
Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2016 р. складають 8 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi
Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до ПСБО та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку № 291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2016 року, а саме - II роздiл "Довгостроковi зобов'язання i забезпечення" та III роздiл "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з згiдно з чинним законодавством. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiрно вiдображенi у сумi 13620 тис. грн., з них: у роздiлi II пасиву балансу станом на 31.12.2016 року "Iншi довгостроковi зобов’язання" у сумi 1291 тис. грн., та у роздiлi III пасиву балансу станом на 31.12.2016 року у сумi 12329 тис. грн., якi розподiленi наступним чином:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
за товари, роботи та послуги – 4461 тис. грн.;
розрахунками з бюджетом – 488 тис. грн.;
розрахунками зi страхування – 1295 тис. грн.;
розрахунками з оплати працi – 604 тис. грн.;
за одержаними авансами – 184 тис. грн.;
розрахунками з учасниками – 1360 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2016 року складають 3937 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал
Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 „Зареєстрований (Статутний) капiтал”.
Вiдповiдно до Статуту Товариства (Затверджено Загальними зборами акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства «Мальва» (Протокол № 2 вiд 18.04.2011р.). Статутний капiтал Товариства складає 500 000,00 грн. (П'ятсот тисяч гривень 00 копiйок), який подiлений на 50 000 шт. (П'ятдесят тисяч штук), номiнальна вартiсть складає 10,00 грн. (Десять гривень 00 копiйок) за одиницю, на загальну суму 500 000,00 грн. (П'ятсот тисяч гривень 00 копiйок).
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 623/10/1/10 вiд 10 червня 2011 року видане ДКЦПФР.
Перелiк акцiонерiв, якi володiють бiльш, як 10% акцiй Товариства:
1. Фiзична особа: особа не надала дозволу на оприлюднення особистих даних, кiлькiсть акцiй 25 000 шт., частка в Статутному капiталi Товариства становить 50 %.
2. Фiзична особа: особа не надала дозволу на оприлюднення особистих даних, кiлькiсть акцiй 12 500 шт., частка в Статутному капiталi Товариства становить 25 %.
3. Фiзична особа: особа не надала дозволу на оприлюднення особистих даних, кiлькiсть акцiй 12 500 шт., частка в Статутному капiталi Товариства становить 25 %.
Станом на 31.12.2016 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить
500 000,00 (П'ятсот тисяч гривень 00 копiйок) гривень.
Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна:
Зареєстрований статутний капiтал – 500 000,00 грн.;
Сплачений статутний капiтал – 500 000,00 грн.
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 5927 тис. грн. та складається з:
зареєстрований (пайовий) капiтал – 500 тис. грн.;
капiтал у дооцiнках – 6 тис. грн
додатковий капiтал – 421 тис. грн.;
резервний капiтал – 381 тис. грн.;
нерозподiлений прибуток – 4619 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 10544 тис. грн.
Станом на 01.01.2016 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 2556 тис. грн. В результатi своєї дiяльностi за 2016 рiк Товариством отримано прибуток у розмiрi 589 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 1967 тис. грн.
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.
Структура власного капiталу Товариства:
Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, тис грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 500 500
Капiтал у дооцiнках 1405 6 6
Додатковий капiтал 1410 421 421
Резервний капiтал 1415 381 381
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 4616 4619
Неоплачений капiтал 1425 - -
Усього 1495 5924 5927

Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв
Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2016 року складають:
Необоротнi активи 3296 тис. грн.
Оборотнi активи 16251 тис. грн.
РАЗОМ активи 19547 тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання 1291 тис. грн.
Поточнi зобов’язання 12329 тис. грн.
РАЗОМ зобов’язання 13620 тис. грн.
Чистi активи:
РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов’язання 5927 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 р. вартiсть чистих активiв складає 5927 тис. грн. i визначена згiдно чинного законодавства.
Аналiз фiнансового стану
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть у складi: баланс станом на 31 грудня 2016 року та звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2016 р. та на 31.12.2016 р. проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв, їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):
К абс.л 01.01.2016 р. = 9/12485 = 0,0007
К абс.л 31.12.2016 р. = 891/12329 = 0,0723
2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв:
К заг.лiкв. 01.01.2016 р. = 16404/12485 = 1,3139
К заг.лiкв. 31.12.2016 р. = 16251/12329 = 1,3181
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства:
К авт. 01.01.2016 р.= 5924/19700 = 0,3007
К авт. 31.12.2016 р.= 5927/19547 = 0,3032
4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як вiдношення залучених коштiв до власних. Оптимальне значення показника: 0,5…1,0:
К покр. 01.01.2016 р. = 13776/5924 = 2,3255
К покр. 31.12.2016 р. = 13620/5927 = 2,2980
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку до середньорiчної вартостi активiв Товариства:
К рент. 31.12.2016 р. = 3/(19700 + 19547)/2 = 0,0002
Основнi показники фiнансового стану Товариства станом на 01.01.2016 року та на 31.12.2016 року наведенi в таблицi.
Таблиця
ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2016 р. На 31.12.2016 р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25…0,5 0,0007 0,0723
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi >1 1,3139 1,3181
3.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) >0,5 0,3007 0,3032
4. Коефiцiєнт структури капiталу <1 2,3255 2,2980
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше - 0,0002
2.2. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi Товариства наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальна стратегiя управлiння ризиками в ПрАТ «ВО «МАЛЬВА» визначається Загальними зборами учасникiв, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Директор.
Аудитор не отримав доказiв стосовно можливого шахрайства та суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ «ВО «МАЛЬВА» внаслiдок шахрайства.
2.3. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї.
2.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Господарський кодекс визначає корпоративнi права як права особи, частка якої визначається у статутному фондi (майнi) господарської органiзацiї, що включають правомочностi на участь цiєї особи в управлiннi господарською органiзацiєю, отримання певної частки прибутку (дивiдендiв) даної органiзацiї та активiв у разi лiквiдацiї останньої вiдповiдно до закону, а також iншi правомочностi, передбаченi законом та статутними документами.
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства.
Система корпоративного управлiння у Товариствi в основному вiдповiдає вимогам законодавства.
За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає законодавству України. Склад управлiнського персоналу, стан управлiння та стан внутрiшнього аудиту вiдповiдає чинному законодавству.
2.5. Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСА 550 «Пов’язанi особи» аудитори звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов’язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними.
Нами отримано пiдтвердження вiд управлiнського персоналу стосовно того, що Товариство не володiє корпоративними правами iнших пiдприємств.
Аудитором пiд час аудиту та за запитом до управлiнського персоналу не були виявленi вiдносини Товариства з пов’язаними особами (зокрема афiлiйованими особами), що виходять за межi нормальної дiяльностi.
2.6. Подiї пiсля дати балансу
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) вiдсутнi – наведено достовiрно.
Аудитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з вищенаведеною iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї.
Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї").
Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу, якi потребують коригування у фiнансовiй звiтностi.
Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено, що не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Загальний висновок
Враховуючи вищенаведенi аудиторськi докази, керуючись Законом України „Про аудиторську дiяльнiсть”, Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi нацiональних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконанi необхiднi умови:
- аудитор отримав всю iнформацiю i пояснення,необхiднi для цiлей аудиту;
- надана iнформацiя достатня для вiдображення реального стану справ Товариства;
- є адекватнi i достовiрнi данi з усiх суттєвих питань;
- фiнансова документацiя пiдготовлена у вiдповiдностi з прийнятою на Товариствi облiковою полiтикою, котра в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства України.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2016 року, однак за допомогою здiйснення iнших аудиторських процедур отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов’язань, вiдображених в фiнансових звiтах Товариства протягом 2016 року, в межах рiвня суттєвостi, визначеного вiдповiдно до листа Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.07.2003 р. № 04230-04108.
На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 року, а також фiнансовi результати за 2016 рiк, у вiдповiдностi до ПСБО.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва пiдприємства Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Скорочена назва пiдприємства ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ 30687076
Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.08р., строк дiї з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя П 000352 вiд 06.12.2014 року, строк дiї з 06.12.2014 року до 28.02.2018 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та Фондового ринку
Сертифiкат аудитора Давиденко Т.М. сертифiкат - № 006583 вiд 02.07.2009 р., строк дiї вiд 02.07.2009 р. до 02.07.2019р.


Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту вiд 20.03.2017 р. № 26/03-АК
- дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 01.03.2017 р. по 20.03.2017 р.

Заступник Директора м.п. _____________ Т.М. Давиденко
Приватного пiдприємства
«АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНIЇ
«РЕЙТИНГ-АУДИТ»
(сертифiкат №006583)

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Останнi 3 роки позачерговi збори не скликалися Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) комiтети не створенi, так як не створена Наглядова рада
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва" за ЄДРПОУ 24117037
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД 30.01.1
Середня кількість працівників 20
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04053, Київ, вул. Артема, дом № 52-Д
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 55 55 0
первісна вартість 1001 676 676 0
накопичена амортизація 1002 621 621 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 257 257 0
Основні засоби: 1010 2657 2657 0
первісна вартість 1011 5587 5587 0
знос 1012 2930 2930 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

107

107

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 220 220 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 3296 3296 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 2364 2394 0
Виробничі запаси 1101 732 732 0
Незавершене виробництво 1102 1379 1409 0
Готова продукція 1103 34 34 0
Товари 1104 219 219 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 834 834 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6633 3736 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1351

1351

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 1025 1025 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4180 6012 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 9 891 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 9 891 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 8 8 0
Усього за розділом II 1195 16404 16251 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 19700 19547 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500 500 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 6 6 0
Додатковий капітал 1410 421 421 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 381 381 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4616 4616 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 5924 5927 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1291 1291 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1291 1291 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 4461 4461 0
за розрахунками з бюджетом 1620 470 488 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1274 1295 0
за розрахунками з оплати праці 1630 530 604 0
за одержаними авансами 1635 184 184 0
за розрахунками з учасниками 1640 1360 1360 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4206 3937 0
Усього за розділом IІІ 1695 12484 12329 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 19700 19547 0

Примітки
Керівник Лялько П.Я.
Головний бухгалтер Придиус О.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва" за ЄДРПОУ 24117037
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 85 5208
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 4033 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

85

1175
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 82 ) ( 881 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

3

294
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

3

294
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

3

294
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 294

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 91 1253
Відрахування на соціальні заходи 2510 20 284
Амортизація 2515 0 924
Інші операційні витрати 2520 0 3377
Разом 2550 111 5838

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Лялько П.Я.
Головний бухгалтер Придиус О.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва" за ЄДРПОУ 24117037
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2982

5163
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 3947 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 675 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 361 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 535 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 2100 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 882 6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 882 6
Залишок коштів на початок року 3405 3 3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 891 9

Примітки
Керівник Лялько П.Я.
Головний бухгалтер Придиус О.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва" за ЄДРПОУ 24117037
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Виробниче об'єднання "Мальва" за ЄДРПОУ 24117037
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 500 6 421 381 4616 0 0 5924
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 500 6 421 381 4616 0 0 5924
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 3 0 0 3
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 3 0 0 3
Залишок на кінець року 4300 500 6 421 381 4619 0 0 5927

Примітки
Керівник Лялько П.Я.
Головний бухгалтер Придиус О.О.